cover_interaktivne_technologie

Interaktívne technológie. Strašiak pre učiteľov, samozrejmosť pre moderného študenta.

Okrem vedenia spoločnosti a momentálne šialenému tempu práce na novom startupe, sa dlhodobo venujem aj vzdelávaniu ľudí. Konkrétne vzdelávaniu v oblasti IKT. Školil som už mnoho ľudí, najmä učiteľov (cca 900 ľudí). Počas týchto školení (4-5 rokov) som nadobudol množstvo skúsenosti.

Vzdelávanie pomocou moderných IKT je dnes už viac ako 10 ročnou témou v našom školstve. Diskutuje sa o rôznych spôsoboch, metódach a zariadeniach, pomocou ktorých je možné vyučovať. Veľa ľudí si myslí, že všetci učitelia už hravo používajú tieto technológie vo veľkom a s veľkým úsmevom na tvári alebo majú vypracované a zaužívané jednotné postupy. Avšak opak je pravdou.

Neustály strašiak pre učiteľov, najmä staršie generácie

Keď začnem školenie vetou “Dobrý deň, dnes si predstavíme moderné technológie, pomocou ktorých budete môcť vyučovať “, pripadá mi to ako keby som povedal niečo po latinsky. Hlavne staršie generácie reagujú pohľadom typu: “Ja tu nie som a nehovorte na mňa latinsky”. Vtedy začína pre nás náročná cesta, počas ktorej ich učím hovoriť rečou môjho kmeňa. Snažím sa zosúladiť všetky úrovne, vybrať vhodné prirovnania, sem tam odľahčiť vtipom. Obzvlášť ťažké nielen pre staršie generácie ľudí je vysporiadať sa s rýchlym nárastom možností na trhu IK technológií. Veď vo frekvencii približne každého štvrťroka vyjde nový nástroj, či dostanú nové zariadenie, úlohu, portál. Aj preto som sa rozhodol, že budem na svojom facebooku zdieľať riešenia, ktoré môžete využívať a zároveň aj publikovať články ako ich využívať.

Stále náročnejší/leniví študenti

Ďalším problémom, ktorý som zachytil sú nároční, ale zároveň leniví študenti. Hovorím hlavne o študentoch základných a stredných škôl. Je pomerne ťažké ich zaujať kombináciou daných technológií. Áno, je to aj preto, že študenti sú leniví, no nie sú sprostí. Učitelia nie vždy dobre zvolia vhodné kombinácie a nie vždy dobre odhadnú rozsah použitia technológií a správnu metódu. Učiteľ, ktorý chce dobre zvládnuť svojich študentov, by mal byť dva kroky pred nimi. Je pravda, že som to nekrokoval ja, iba sa to tak hovorí :)

ucebna

Chronológia technológií

1999 – 2007:

Pamätám si útržky – Intel Pentium 386, Skicár, Commenius Logo, MS Frontpage, MS Office, TurboPascal, Internet (dial-up, DSL), disketa. Veci, ktorými v tom čase prešlo odhadujem 20% populácie v našej krajine. Osnovy mali za cieľ naučiť študentov prácu s počítačom, prácu s písacími a tabuľkovými editormi, prácu s internetom a pod. Pamätam si prvé hodiny…písanie do zošita, čo je to pracovná stanica, ako sa počítače rozdeľujú. Pri Nokiách 3310 ešte nikto ani len netušil, že budú existovať nejaké smartfóny, pri tabuliach popisaných kriedou nikto z nás ani len netušil, čo bude o pár rokov znamenať pojem interaktívna tabuľa, aj keď už v tom čase americká firma Intel investovala do vývoja prvých i-tabúľ od spoločnosti Smart Board.

2007-2012:

Podľa mňa boom IKT. Na trh sa začali dostávať technológie a EÚ ich umožňovala čoraz intenzívnejšie integrovať do škôl. Interaktívne tabule, hlasovacie zariadenia, interaktívne výukové animácie, dataprojektory vo veľkom premietajúce PPTčka, notebooky, vybavenie učební od výmyslu sveta do výmyslu ľudí.

Interaktívna tabuľa – Prvé tabule sa do škôl dostali prostredníctvom národného projektu a pre učiteľov to bolo science fiction. Vysporiadavajú sa s tým dodnes. V mojej voľne šíriteľnej prednáške máte dvoma vetami napísané ako to funguje, nie je to žiadny strašiak.

Moodle – Formy prvej zdieľanej práce, online testovania, či odovzdávanie domácich úloh žiakov priamo z domu. Tí zručnejší učitelia si vytvorili skupiny, zdieľali medzi sebou učebné materiály v rámci školy, začali používať portály naplno. Dovolím si tvrdiť, že Moodle je dodnes najlepším opensource LMS systémom pre online výučbu. Pamätám sa ako som sa zúčastnil azda najväčšej konferencie prostredníctvom online streamu v Austrálii kde ľudia z rôznych krajín prezentovali jeho využitie a máme čo dobiehať.

Animované PPTčka – Na školy sa vo veľkom dostali zobrazovacie zariadenia, dataprojektory a i-tabule, preto sa muselo vytvoriť čo najviac digitálneho, animovaného obsahu, ktorý sa na nich bude prezentovať.

Hlasovacie zariadenia – Rôzne softvéry interaktívnych tabúľ začali umožňovať vytváranie testov, ich následné vyhodnocovanie začali zbierať pomocou hlasovacích zariadení. Zozbierané dáta sa začali ukladať a vznikol tak “digitálny archív testov a odpovedí”.

2012-2015:

Trh sa na Slovensku zastabilizoval a ľudia dostali konečne na chvíľu priestor dobehnúť dobu a naučiť sa pracovať s novými technológiami. Po chvíli stabilizácie však prichádzajú na rad tablety, smartfóny, aplikácie, updaty, dostupnejšia online komunikácia, dostupnejší internet v mobile, webináre, Cloudy, videá a online streamy. Je dôležité “nezaspať dobu”. Na školy sa opäť začali hrnúť zariadenia, nástroje, formy a kolobeh sa začína odznovu. Vyštudovať vysokú školu online sa stáva odteraz hračkou.

Webinár – Je to jeden z najúčinejších postupov. Výučba prebieha prostredníctvom videa synchronizovaného s prednáškou, poznámkami a možnosťou si daný výstup stopnúť či prehrať odznova. Parádny systém vzdelávania sa z domu. Predstavte si tutoriál alebo manuál na youtube, je to niečo podobné a na tvorbu takéhoto niečoho sa dnes dá použiť softvér, ktorý som objavil na ruskom trhu. Keďže som bol tak trochu pri jeho zrode, pripomienkoval som nejaké veci a urobil jeho slovenký preklad, aby sa mohol využívať u nás doma.

Cloud – Keď vysvetľujem pojem slova cloud, vidím v očiach ľudí neistotu a skepsu voči oblakom a niečomu čo lieta vo vzduchu. Keď im následne ukážem prax a možnosť pracovať na jednom dokumente viacerí v reálnom čase a mať k tomu aj chat (Google Drive), sú celkom nadšení. Stále však rozmýšľajú nad tým kde tie ich dáta vôbec behajú. Preto sme neskôr s mojim tímom vymysleli aj slovenskú verziu www.mojpriecinok.sk a dáta už lietajú iba u nás na Slovensku s dvojstupňovým šifrovaním.

Výukové video – Video, ktoré obsahuje väčšinou pracovný postup alebo ukážku viacerých postupov, prípadne teóriu preklopenú do vizuálnej podoby.

Interaktívne cvičenie – Pozostáva z animácií, ktoré vysvetlia hravou formou učivo a náslene z testu, kde sa môžu študenti otestovať a precvičiť si tak učivo opäť hravejšou formou ako pri normálnych testoch, je to taká “škola hrou” :)

2015-2020: – Toto nechám na interaktívnu hru. Urobme spolu víziu…

Niečo z môjho učiva

Rozhodol som sa publikovať moju prezentáciu o IKT. Môžete ju voľne šíriť a používať. Považujem za dôležité, aby sa každý človek zdokonalil v spôsobe digitálnej výučby. Na konci prezentácie nájdete malý test.

Celú prezentáciu aj s testom nájdete na tomto linku.

Spätná väzba musí byť

Počas školení som si zbieral spätné väzby a tu sú niektoré z nich:

 

Ako plánujete využívať spomínané technológie vo svojom vyučovacom procese?

 • S prezentovaných technológii som využívala len prezentácie. Ďalšie technológie som nepoznala. Na vyučovacích hodinách by som chcela využívať aj nové prezentované technológie lebo si myslím, že by mohli byť pre žiakov motivujúce a zaujímavejšie a tým by si mohli ľahšie osvojiť preberané učivo. Zaujalo ma vkladanie do prezentácii video a obrázky, ktoré pri preberaní učiva sú názorné a účinné. Oslovil ma aj kvíz ako účinný prostriedok na rýchle zistenie vedomostí žiakov. Určite budem interaktívne cvičenia postupne využívať vo vyučovacom procese, musím sa ale zdokonaliť v príprave interaktívnych cvičení.
 • V oboch predmetoch – v slovenskom jazyku aj v podnikateľskej etike a komunikácii – som aj doteraz využívala a aj naďalej budem využívať prezentácie. Vďaka školeniu viem k nim priradiť tresty, čo hodnotím pozitívne najmä vo vzťahu k predmetu podnikateľská etika a komunikácia. Nie je to totiž predmet zameraný na získavanie vedomostí, ale je formujúci a sebaformujúci, takže takýto testový spôsob “prinucovania”žiakov zapájať sa do aktivít na hodine je veľmi vhodný. Na slovenčine nemám rada takýto spôsob testovania, neposkytuje predstavu o vedomostiach žiakov v tomto predmete.
 • Interaktívne technológie plánujem využívať pri vyučovaní nemeckého jazyka a biológie vo vyučovacom procese, bolo to veľmi podnetné a zaujímavé, obohatili sme sa o nové poznatky, získali sme veľa nových skúseností s využívaním interaktívnych technológií.

 

V čom vidíte výhody a naopak v čom vidíte nevýhody týchto technológií.

 • Výhody: oživenie vyučovacieho procesu, názornosť, zaujímavejšie a pútavejšie pre žiakov,
  Nevýhody : zlyhanie techniky, pri nízkej znalosti v oblasti výpočtovej techniky veľa času musí učiteľ venovať príprave hodiny
 • Využívanie týchto technológií mi vzhľadom na vek nesmierne komplikuje život. Dokonca som donedávna verejne vyhlasovala, že mňa táto doba a ani jej výmysly nezlomia a že odídem do dôchodku ako ITanalfabet. ALE!!! Nikdy nehovor nikdy!!! Dala som sa chytiť do pasce a trápim sa.
  Keďže žiaci majú radi, keď oživím hodinu niečím novým a keďže ich dokážem takýmto zakomponovaním moderných postupov zaujať, bojujem a za cenu nesmiernych obetí sa snažím.
 • Výhody: žiaci môžu byť motivovaní vo vyučovaním vypĺňaním napr. interaktívneho kvízu na vyučovaní, prácou s interaktívnou tabulou a s interaktívnymi perami vo výuke, čo ich tiež vhodne motivuje, pretože žiaci pracujú s IKT veľmi radi i vo voľnom, čase, nielen na vyučovaní.
  Nevýhoda: Krátkosť vyučovacej hodiny na vyžitie celého potenciálu IKT vo vyučovaní.

Ako sa vám páčil školiteľ a jeho metóda výučby?

 • Školenie prebiehalo v príjemnej pracovnej atmosfére, školiteľ bol ústretový, znalý problematiky, ochotný pomôcť, poradiť, vysvetliť, individuálne sa venoval tým, ktorí boli pomalší a nestíhali a bol veľmi sympatický.
 • Velice, prevelice. Podkutý, ale vôbec nie povýšenecky sa čudujúci nad našou /mojou/ nevedomosťou. So stoickým pokojom zvládal a riešil naše aj tie najprimitívnejšie otázky a problémy. Bol by z neho dobrý učiteľ – a to nemôže byť hocikto.
 • Školiteľ bol kľudný, vnímavý, pozorný, vyznal sa v problematike, odporúčame ho aj ostatným!